Tuyển Dụng

Trainers / Speakers / Mentors

Trong quá trình thực hiện tiến trình tạo tác động xã hội thông qua các chương trình cộng đồng của chúng tôi, những người đào tạo / diễn giả / người cố vấn có vai trò rất quan trọng trong việc chia sẻ kiến thức và truyền đạt kinh nghiệm.

 • Là chuyên gia có kiến thức sâu về một lĩnh vực cụ thể
 • Thiết kế chương trình đào tạo & cung cấp kiến thức chuyên môn
 • Truyền cảm hứng và đưa ra những góc nhìn mới
 • Hỗ trợ & tư vấn hướng phát triển trong quá trình thực hiện dự án

Staff / Volunteers / Interns

ForGood Vietnam hướng đến một môi trường làm việc vì mỗi người và cùng mọi người, tôn trọng sự đa dạng, khác biệt và mang đến cơ hội bình đẳng cho tất cả.

 • Hợp tác tốt, dấn thân trong công việc
 • Mong muốn hoạt động vì tiến bộ xã hội
 • Cam kết với công việc và mục tiêu
 • Giàu năng lượng tích cực

Partners

Tại ForGood Vietnam, chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh tạo ra hướng phát triển các mục tiêu bền vững để lan tỏa điều tích cực và tạo thêm nhiều tác động cho xã hội. Chúng tôi tin rằng bằng cách khai thác sức mạnh của tinh thần kinh doanh và đổi mới, chúng tôi có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

 • Hợp tác theo định hướng mục đích và nhận thức về thương hiệu
 • Tác động xã hội ở quy mô lớn
 • Truy cập vào mạng lưới và cơ hội
 • Tính linh hoạt và tùy chỉnh

Cập nhật với những tin tức và câu chuyện mới nhất